Aktuálně


13.11.2018 - Seminář na téma "Kalkulace cen pro vodné a stočné"
Seminář je určen především pro obce jako vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Přihlášky přednášek zasílejte na cssi@csvh.cz           Pozvánka ke stažení: [ 1 ]

23.10.2018 - Seminář na téma "Novela vodního zákona"
Seminář je určen především pro investory staveb vodních děl, dodavatele staveb vodních děl a vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Přihlášky přednášek zasílejte na cssi@csvh.cz           Pozvánka ke stažení: [ 1 ]

19.-20.9.2018 - Konference "Sucho a hospodaření s vodou"
Konference se bude věnovat změnám klimatu, opatřením k předcházení rizikům sucha v průmyslu, zemědělství včetně ochrany zdrojů vod pro zásobení obyvatelstva vodou.
Přihlášky přednášek zasílejte na cssi@csvh.cz           Pozvánka ke stažení: [ 1 ]

ÚVODEM


Srdečně vítejte na webové prezentaci společnosti ČSVH

Česká společnost vodohospodářská je dobrovolným profesním neziskovým sdružením fyzických osob, odborníků činných v oblastech vodního hospodářství.

ČSVH byla založena jako samostatný právní subjekt ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) s působností na celém území České Republiky. Zahájila činnost ustavující schůzí dne 20. září 2007 a byla zaregistrována Prezidentem ČSSI pod evidenčním číslem ČSSI 23.
ČSVH má zvolený výbor včetně pěti vedoucích sekcí.

Spolupráce s obdobnými sdruženími a společnostmi, zejména ČSSI, ČKAIT, SPS, OSKI apod.
- se státní správou na úrovni celostátní ( MZe, MŽP, MMR...), i regionální a jejich výkonnými institucemi
- s vysokými a odbornými školami, výzkumnými ústavy a vývojovými pracovišti
- se zástupci měst a obcí a jejich svazků a dalšími subjekty samosprávy
- ostatními subjekty působícími v oboru vodního hospodářství


Výbor ČSVH


Ing. Jiří Baloun, předseda ČSVH, tel. 606682370
         Povodí Vltavy s.p., Č. Budějovice

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc., vedoucí sekce vodárenské, tel. 602849143
         VUT Praha, FSt

Ing. Ivan Ingeduld, člen výboru, tel. 602433887
         SWIETELSKY stavební s. r. o., Č. Budějovice

Prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., vedoucí sekce rybníkářské, tel. 602390633
         FROV, JČU, Č. Budějovice

Ing. Bohumil Kujal, čestný předseda ČSVH, tel. 722968114
         České Budějovice

Ing. arch. Martin Malec, tajemník, tel. 602433938
         Atelier MALEC s.r.o. - projektant

Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH, tel. 602126288
         České Budějovice

Ing. Jiří Pudil, vedoucí sekce čistírenské, tel. 602150148
         VAK projekt, s.r.o., Č. Budějovice

Prof. Ing. Jan Šálek, CSc., člen výboru
         OSVČ, Brno

Ing. Miloslav Šír, CSc., zástupce vedoucího sekce školské a vzdělávací, tel. 603929643
         OSVČ, Č. Budějovice

Ing. Jiří Zima, člen výboru, tel. 731598262
         SKANSKA a.s., Ústí nad Labem